Staff – Luchd-obrach

Senior Management Team – Àrd-sgioba Stiùiridh

Mrs M MacLean
Primary Depute

Ms S Forman
Headteacher

Mr N Thomson
Secondary Depute

Principal Teachers – Prìomh thìdsearan

Ms A Dickinson
Mrs C MacLean
Mr R Rhodes
Dr S MacKinnon
Dr M Monaghan (Acting)

Secondary Staff – Luchd-obrach àrd sgòile

Art
Biology
Chemistry
Computing
English
Gàidhlig
History
Maths
Modern Languages
Music
PE
Physics
Technical Subjects
Support for Learning
PT Learning Support Uist & Barra

Mrs C MacNeil & Mrs L Campbell
Ms C Rafferty
Dr M Monaghan
Mr A Friend
Mr R Rhodes
Ms I MacLean
Ms C MacNeil
Ms S Richards
Mr N Thomson
Mrs L MacNeil
Ms A Dickinson
Mr C Risbridger
Mr R MacNeil
Mrs K MacKinnon
Mrs S Blane

Primary Staff – Luchd-obrach bun sgòile

Gàidhlig Medium Teachers
Mrs C MacLean
Mrs SA MacLeod
Mrs AM MacLean
Ms MF MacNeil
Mrs E MacLean

English Medium Teachers
Mrs E O’Carroll
Mrs R MacLean
Ms L Martin

Nursery Staff – Luchd-obrach na sgòil àraich

Kerry Anne MacNeil (Manager)

Gàidhlig Medium Staff
Floraidh MacLeod
Maria Howat
Eoina MacLean
Mairi Nicholson

English Medium Staff
Monica MacKinnon
Anna MacLean
Claire Campbell
Laura MacInnes
Laura MacNeil

School Support Staff – Luchd-taic na sgoile

Ms M Campbell – Admin Assistant
Mrs C MacNeil – Admin Assistant
Mrs M McGee – School Assistant
Mrs R MacDougall – SFLA
Mrs E MacLeod – SFLA
Mrs S MacNeil – SFLA
Mrs J Sinclair – SFLA
Ms M Taylor – SFLA
Ms E Stewart – Technician
Mrs D Kearney – Librarian

Mr D Galbraith – Janitor
Mrs E Paterson – Cook
Mrs M Galbraith – Kitchen Assistant
Ms S Schumm – Kitchen Assistant
Mrs C MacLean – Kitchen Assistant
Ms E Dempster – Cleaner
Ms F Campbell – Cleaner
Mrs C Campbell – Cleaner
Ms Anna Marie MacNeil
Mrs F Nicholson – DYW Coordinator 

%d bloggers like this: